Algemene voorwaarden

Belgradestraat 70, 2800 Mechelen
info@taratea.be • www.taratea.be
BE0688.672.086

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Tara Tea partij is, en maken integraal deel uit van de overeenkomst, waarbij alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper uitgesloten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

De offertes van Tara Tea zijn vrijblijvend. Een bestelling is pas definitief nadat Tara Tea deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat met de uitvoering ervan begonnen is. Tara Tea kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bijvoorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden.

Productinformatie en prijszetting

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen en correctie.
De aangegeven prijzen zijn opgegeven in euro en inclusief BTW. Tara Tea kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Verzend-, transport- en leveringskosten zijn niet inbegrepen en worden op het einde van de bestelling toegevoegd.

Voorradigheid

Tara Tea biedt haar producten aan op haar website tot uitputting van voorraad. Tara Tea doet haar uiterste best opdat alle door de Koper bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval wordt de Koper zo vlug mogelijk geïnformeerd. Tara Tea kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Levering en levertermijn

Producten worden standaard enkel verzonden naar adressen in België en Nederland. Verzending naar andere landen is mogelijk, mits uitdrukkelijk schritelijk overeengekomen. De verzendkosten zijn ook in dat geval volledig ten laste van de Koper. Foutief doorgegeven leveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten, ten laste van de Koper.

Alle opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Tara Tea kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies, ontstaan door een levering die later geschiedt dan ingeschat. Geen enkele vertraging, om welke reden dan ook, kan aanleiding geven tot eisen van schadevergoeding en/of boetes en/of intrest.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Tara Tea tot de volledige betaling van de factuur, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt Tara Tea zich het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Overmacht

Tara Tea is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Tara Tea, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Betalingen

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Tara Tea, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Na de vervaldag is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. In dat geval zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, interesten aangerekend worden à rato van 1.5% per begonnen maand vanaf de factuurdatum en zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 25 euro inclusief BTW. Alle reële incassokosten zijn bovendien ten laste van de Koper.

Tara Tea behoudt zich het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat Tara Tea kan laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege Tara Tea om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 7 ķalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tara Tea via e-mail op info@taratea.be of per aangetekend schrijven. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot de klantendienst van Tara Tea. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om uw klacht aan te melden via het Europees ODR platform.

Waarborg

De wettelijke waarborg beperkt zich tot de wet van 1 september 2004.

Herroeping

De Koper heeft wettelijk het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering van de goederen op het door de Koper bij bestelling opgegeven leveradres, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Koper Tara Tea via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail via info@taratea.be of per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij / zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn / haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door Tara Tea geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Tara Tea op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, terug, én mits Tara Tea de goederen heeft teruggekregen.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Koper.
Het herroepingsrecht kan enkel worden ingeroepen indien de goederen in originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden teruggezonden.

Persoonlijke gegevens

Door een bestelling te plaatsen bij Tara Tea, staat de Koper uitdrukkelijk toe dat zijn / haar gegevens worden verwerkt met het oog op een snelle en correcte afhandeling van de overeenkomst (beheer bestelling, administratie, fiscale verplichtingen, etc.). De aldus verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij deze betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling, bv. voor de levering. Deze betrokken derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de Koper te respecteren.

De Koper wordt opgenomen in het klantenbestand en ontvangt regelmatig de nieuwsbrief, van dewelke hij /zij zich eenvoudig kan uitschrijven door de instructies vervat in de betreffende mailing te volgen. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Belgische Privacycommissie.

Tara Tea erkent de rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups,…).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Tara Tea worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtsmachten van het arrondissement Antwerpen behoren.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29/12/2020